RSS Reset

Lãnh sự quán Uruguay ở Tirana, Albania

Consolate của Uruguay ở Albania

Địa chỉ nhà: rr. Kamal Ismail, Không.. 27

thành phố: Tirana

Điện thoại: +355-4-248766 / +355-4-248767

Số fax: 003554245060

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment