RSS Reset

Đại sứ quán Turkmen ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Turkmenistan ở Kabul, Afghanistan

 

Địa chỉ nhà: nhà ở 280, đường phố 13, đường nhỏ 3, Wazir Akbar Khan, chấp thuận

thành phố: chấp thuận

Điện thoại: 93 (0) 20 230 0541

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment