RSS Reset

Thái Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại Melbourne, Châu Úc

Địa chỉ nhà: bộ 301, 566 St Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004, Châu Úc

thành phố: Melbourne

Điện thoại: (+61) 3 9533 9100

Số fax: (+61) 3 9533 9200

Giờ hành chính: 9.30 là. – 2.00 giờ chiều. (Thứ năm đóng)

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment