RSS Reset

Thái Lãnh sự quán ở Brisbane, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại Brisbane, Châu Úc

Địa chỉ nhà:87 Annerley Road.South Brisbane. Queensland 4102, Châu Úc

thành phố: Brisbane

Điện thoại: (+61) 7 3846 7771

Số fax: (+61) 7 3846 7772

Trang mạng: http://thaiconsulatesydney.org

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ kinh doanh: Thứ Hai đến Thứ Sáu phận thị thực: 9.30 là-12:30. (chỉ áp dụng chỗ) 2.00 pm-15:00. (chỉ thu hộ chiếu) Hộ chiếu Thái : 9.30 là-12:30., 2.00 PM – 3.45 PM.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment