RSS Reset

Đại sứ quán Tajikistan ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Tajikistan ở Afghanistan

 

Địa chỉ nhà: đường phố tướng Akbarkhon 10, bằng phẳng 3

thành phố: chấp thuận

Điện thoại: +93-20230-0392

Số fax: +93-210-1080

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment