RSS Reset

Đại sứ quán Zimbabwe ở Vienna, Áo

Đại sứ quán Zimbabwe ở Vienna, Austria Address: Strozzigasse 10/15, 1080 Vienna, Vienna,Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 4079236/7 Số fax: (+43-1) 4079238 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Zimbabwe tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Zimbabwe tại Canberra, Australia Address: 11 Culgoa Circuit, Canberra, Australia City: Canberra Phone: (+61-2) 62862700 / 62862251 / 62862281 Số fax: (+61-2) 62962280 / 62901680 / 62901748 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Zimbabwe ở Luanda, Angola

Đại sứ quán Zimbabwe ở Luanda, Angola Address: Caixa bưu chính 428, xây dựng Secil, của. 5 tháng hai 42, 11D, Luanda, Angola City: Luanda Phone: (+244) (222) 310 125/244-2-311584 Số fax: (+244) (222) 311 528 E-mail: [email protected] Office...