RSS Reset

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Melbourne, Australia Address: 146Một. Elgin St. PO Box 1119, Carlton, Victoria 3053, Australia City: Melbourne Phone: (+61) (03) 9347 1966 hoặc là 9347 1997 Số fax: (+61) (03) 9347 7330 E-mail: [email protected]