RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Sĩ ở Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Áo

Địa chỉ nhà: c kế hoạch ATP / o- und BETEILIGUNGS-AG, Heiliggeiststrae 16

thành phố: Innsbruck

Điện thoại: (43-512) 5370 1500

Số fax: (43-512) 5370 1100

Giờ hành chính: Thời gian làm việc được hẹn trước

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment