RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Sĩ ở Graz, Áo

Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Áo

Địa chỉ nhà: c / o Ngân hàng Kreutschker & Công ty, Hamerlingg. 8, Tại góc đường sắt Cổng 3

thành phố: Graz

Điện thoại: (43-316) 803 0322

Số fax: (43-316) 803 0329

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment