RSS Reset

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Melbourne, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 146Một. Elgin St.

PO Box 1119, Carlton, Victoria 3053, Châu Úc

thành phố: Melbourne

Điện thoại: (+61) (03) 9347 1966 hoặc là 9347 1997

Số fax: (+61) (03) 9347 7330

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment