RSS Reset

Lãnh sự quán Slovenia ở Tirana, Albania

Lãnh sự Danh dự Slovenia ở Tirana, Albania

Địa chỉ nhà: Kemal Rr.Ismail, Không.. 14.

thành phố: Tirana

Điện thoại: +355-4-253220

Số fax: +355-4-247996

Trang mạng: http://www.mzz.gov.si/en/representations_abroad/europe/albania/

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment