RSS Reset

Lãnh sự quán Serbia ở Salzburg 5020, Áo

Lãnh sự quán Serbia ở Áo

Địa chỉ nhà: Widmannstrabe 11

thành phố: Salzburg 5020

Điện thoại: +43-662-845254 / +43-662-845505

Số fax: +43-662-8452544 / +43-662-8452554

Trang mạng: http://www.gksrj-salzburg.at

E-mail: yucon.salzburg @ netway.at / gksrj @ salzburg.at

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment