RSS Reset

Đại sứ quán Senegal ở Algiers, Algeria

Đại sứ quán Senegal, Algiers-Gare Algeria

Địa chỉ nhà: 350 Parc Bến Omar Kouba, B.P 720

thành phố: Algiers

Điện thoại: (+213) (21) 549 090 / 91

Số fax: (+213) (21) 549 094

Trang mạng: http://www.ambassadesenegal.dz

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment