RSS Reset

Lãnh sự quán Senegal ở Salzburg, Áo

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Senegal

Địa chỉ nhà: Getreidegasse 22, 5020 Slzburg

thành phố: Salzburg

Điện thoại: (+43) (662) 648 484/ 22

Số fax: (+43-622) 84572010

Giờ hành chính: Thời gian làm việc Tuệ: 16.00 – 18.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment