RSS Reset

Lãnh sự quán Senegal tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Senegal tại Úc

Địa chỉ nhà: ‘Gallery Hill Princes’, 213 Canning đường, Carlton, Melbourne 3053 Victoria, Châu Úc

thành phố: Melbourne

Điện thoại: (03) 9348 0466

Số fax: (03) 9347 1741

Trang mạng: http://www.senegalcgaust.com

E-mail: [email protected]

Chi tiết: Lãnh sự danh dự chung : Michael Bula Leopold

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment