RSS Reset

Đại sứ quán Rumani tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Romania tại Yerevan, Armenia

Địa chỉ nhà: Str. Barbusse, Không.. 15, huyện Arabkir

thành phố: Yerevan

Điện thoại: (00) (374) (10) 275332

Số fax: (00) (374) (10) 227547

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment