RSS Reset

Đại sứ quán Qatar ở Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán của Nhà nước Qatar

Địa chỉ nhà: nhà Không. 23, đường số. 108, Gulshan

thành phố: Dhaka

Điện thoại: (+880-2) 604477/8

Số fax: (+880-2) 883950

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment