RSS Reset

Đại sứ quán Ba Lan tại El-Biar, Algeria

Đại sứ quán Ba Lan tại Algeria

Địa chỉ nhà: 37 của. Mustapha Ali Khodja, PO Box 60, 16030

thành phố: El-Biar

Điện thoại: (+213-21) 923474, 922553

Số fax: (+213-21) 921435

Trang mạng: http://www.algier.polemb.net

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment