Facebook RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ba Lan tại Úc

Địa chỉ nhà: 10 Trelawney đường, Woollahra NSW 2025

thành phố: Sydney

Điện thoại: +61 419 488 677

Số fax: +61 2 9327 2216

Trang mạng: http://www.sydney.polemb.net

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment