RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Graz, Áo

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Graz, Áo

Địa chỉ nhà: Joanneumring 18/3, A-8010 Graz, Áo

thành phố: Graz

Điện thoại: (00-433-16) 33-82-51 24 giờ hỗ trợ (00-43) 699-104-85-279

Số fax: (00-433-16) 33-82-51-15

Trang mạng: http://-

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment