RSS Reset

Papua New Guinea Lãnh sự quán tại Canberra, Châu Úc

Cao Ủy Papua New Guinea tại Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 39-41 Forster Crescent, Yarralumla ACT 2600

(Thêm bưu chính: P.O. hộp E432, Kingston ACT 2600)

thành phố: Canberra

Điện thoại: (02) 6273 3322

Số fax: (02) 6273 3732

Trang mạng: http://www.pngcanberra.org/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu: 9.00am-01:00, 2.00pm-05:00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment