RSS Reset

Lãnh sự quán Na Uy tại Melbourne, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán Na Uy Hoàng gia ở Melbourne, Châu Úc

Địa chỉ nhà: bộ 1, 420 Đường cao tốc, Kew VIC 3101

thành phố: Melbourne

Điện thoại: +61 3 9853 3122

Số fax: +61 3 9853 3122

Trang mạng: http://www.norway.org.au/Embassy/Consulates1/

Chi tiết: Tổng lãnh sự: thư ký TOMM Paulsen Lãnh: thư ký Louise Smith Lãnh: Siobain Cornick

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment