RSS Reset

Đại sứ quán Malaysia tại Ventianne, Lào

Đại sứ quán Malaysia tại Vientiane, Lào

Địa chỉ nhà: 23 Singha đường, Ban Phonxay, PO Box 789, Viêng Chăn, Lào
thành phố: Ventianne
Điện thoại: 856-21-414205/06
Số fax: 856-21-414201
Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/vientiane
E-mail: [email protected], [email protected]
Giờ hành chính: thứ hai – Thứ sáu 8.00 là – 4.30 pm sạn Holiday : ngày thứ bảy – chủ nhật

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment