RSS Reset

Lãnh sự quán Malaysia tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Sydney, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Lãnh sự Malaysia và Sở Học sinh, 67 Victoria Road, Bellevue Hill NSW 2023

thành phố: Sydney

Điện thoại: (02) 9327 7565

Số fax: (02) 9363 1257

Trang mạng: http://www.msda.org.au

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

One Response to “Lãnh sự quán Malaysia tại Sydney, Châu Úc”

  1. thean
    Tháng Mười 17, 2019 at 9:47 là #

    我在悉尼掉了马来西亚驾照可以在悉尼补回来吗

Leave a Comment