RSS Reset

Lãnh Litva ở Salzburg, Áo

Lãnh sự danh dự tại Áo (Salzburg)

Địa chỉ nhà: Franz-Hattinger đường 14, A-5020 Salzburg, Áo

thành phố: Salzburg

Điện thoại: +43 662 829 448

Số fax: +43 662 825 461

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment