RSS Reset

Đại sứ quán Liechtenstein ở Vienna, Áo

Đại sứ quán Liechtenstein ở Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: tòa đại sứ, Lowelstrasse, 8/7, 1010

thành phố: Vienna

Điện thoại: (+43 / 1) 535 92 11

Số fax: (+43 / 1) 535 92 11 4

E-mail: [email protected],[email protected],[email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9:00 là để 12:00 chiều và 2:00 chiều đến 5:00 PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment