RSS Reset

Latvian Embassy in Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Latvia tại Baku, Azerbaijan

Địa chỉ nhà: 44 J.Jabbarli Str., THE 1065, Baku, Azerbaijan

thành phố: Baku

Điện thoại: (994) 12 4366778; (994) 12 4366777 (Phòng lãnh sự)

Số fax: (994) 12 4366779

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment