RSS Reset

Đại sứ quán Kiwi ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán New Zealand, chấp thuận

 

Địa chỉ nhà: 15thứ St. Roundabout,, Wazir Akbar Khan

thành phố: chấp thuận

Điện thoại: +93 700 102 000 ext 2376

Trang mạng: http://www.mfat.govt.nz/Embassies/1-NZ-representatives-overseas/0-embassies-list.php

E-mail: [email protected]

Chi tiết: đại sứ: Neville Reilly Kabul là một duy nhất thân bài, nằm trong phạm vi Đại sứ quán Anh tại địa chỉ này. vắng mặt thường xuyên của Đại sứ từ bài có nghĩa là khả năng thích ứng nhanh chóng các yêu cầu từ, hay các sự cố liên quan đến New Zealand Nghiêm giới hạn. New Zealand sẽ được yêu cầu đăng ký với Đại sứ quán New Zealand tại Tehran và thông báo cho Đại sứ quán tại Tehran vào +98 21 2612 2175 nếu hỗ trợ đặc biệt được yêu cầu hoặc giấy tờ tùy thân bị mất.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment