RSS Reset

Kiwi Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

New Zealand danh dự Tổng Lãnh sự tại Vienna

Địa chỉ nhà: Salesianergasse 15/3, 1030

thành phố: Vienna

Điện thoại: +431-318-8505

Số fax: +432-2327-7940

Trang mạng: http://www.mfat.govt.nz/Embassies/1-NZ-representatives-overseas/0-embassies-list.php

E-mail: [email protected]

Chi tiết: Danh dự Tổng Lãnh sự: Peter Sunley

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment