RSS Reset

Kiwi Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

New Zealand Phái đoàn thường trực Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác

 
Địa chỉ nhà: Mattiellistrasse 2-4/3. A-1040

thành phố: Vienna

Điện thoại: 43 1 505 3021

Số fax: +43 1 505 3020

Trang mạng: http://www.nzembassy.com/austria

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment