RSS Reset

Kiwi Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

New Zealand Tổng Lãnh sự quán tại Melbourne

Địa chỉ nhà: Cấp độ 10, 454 Collins Street, Melbourne VIC 3000

thành phố: Melbourne

Điện thoại: +61-3-9642-1279 (lãnh) hoặc là +61-3-9642-1281 (Thương mại và thương mại)

Số fax: +61-3-9642-1586

Trang mạng: http://www.nzembassy.com/home.cfm?c = 18

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Mon-Fri 0900-12.30, 1330-1700 giờ

Chi tiết: Tổng lãnh sự: Rob lỗ

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment