RSS Reset

Kiwi Lãnh sự quán ở Dhaka, Bangladesh

Lãnh sự quán New Zealand tại Dhaka

Địa chỉ nhà: Bashoti Horizon, Flat Không B-3, 3tầng thứ, Âm mưu 21, Đường – 17, Banani – 1213

thành phố: Dhaka

Điện thoại: +8802 886 1947

Số fax: +8802 886 1948

Trang mạng: http://www.mfat.govt.nz/Embassies/1-NZ-representatives-overseas/0-embassies-list.php

E-mail: [email protected]

Chi tiết: Lãnh sự danh dự: Neaz Ahmed

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment