RSS Reset

Đại sứ quán Nhật Bản tại Wien, Áo

Đại sứ quán Nhật Bản tại Wien, Áo

Địa chỉ nhà: Hessgasse 6, 1010 Áo

thành phố: Wien

Điện thoại: +43-1-531 92 0

Số fax: +43-1-532 05 90

Trang mạng: http://www.at.emb-japan.go.jp/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Môn – Fri 9:00-12:00 và 14:00-16:30

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment