RSS Reset

Lãnh sự quán Ý tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Ý tại Áo

Địa chỉ nhà: ST. VEITER RING 43, 3đàn piano 9020

thành phố: Klagenfurt

Điện thoại: +43.463.513.055

Số fax: +43.463.513.246

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment