RSS Reset

Lãnh sự quán Ý tại Brisbane, Châu Úc

Lãnh sự quán Ý tại Brisbane, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Cấp độ 8, 199 George Street – 4000 Brisbane

thành phố: Brisbane

Điện thoại: +61 7 3229 8944

Số fax: +61 7 3229 8643

Trang mạng: http://www.consbrisbane.esteri.it

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9.00 đến 12.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment