RSS Reset

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Brisbane, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Hy Lạp ở Brisbane

Địa chỉ nhà: 36, Central Plaza 1, 345 queen Street, Brisbane QLD 4000 , Châu Úc, G.P.. bò 1309, Brisbane QLD 4001 , Châu Úc

thành phố: Brisbane

Điện thoại: (00617) 32189700

Số fax: (00617) 32293709

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment