RSS Reset

Đại sứ quán Đức tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Đức tại Bahrain

Địa chỉ nhà: Jeannot Building, Sh. Hamad Causeway, Xây dựng Không. 668, Diện tích ngoại giao 317, Manama

P.O. Cái hộp 10306, Manama, Bahrain.

thành phố: Manama

Điện thoại: (00973) 17 53 02 10

Số fax: (00973) 17 53 62 82

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment