RSS Reset

Lãnh sự quán Đức tại Graz, Áo

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Đức ở Graz

Địa chỉ nhà: Statteggerstr. 18, 8045 Graz.

thành phố: Graz

Điện thoại: (0043 316) 69 49 70

Số fax: (0043 316) 690 24 25

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment