RSS Reset

Lãnh sự quán Đức tại Darwin, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Đức ở Darwin

 

 

Địa chỉ nhà: Hành động Sheet Metal lô, 1824 Berrimah đường, Berrimah, NT 0828.

PO Box 38995, Winnellie 0821, Darwin, N.T.

thành phố: Darwin

Điện thoại: (0061 8) 89 84 37 70 / (0061 8) 89 84 37 69

Số fax: (0061 8) 89 47 00 37

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment