RSS Reset

Lãnh sự quán Đức tại Brisbane, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Đức ở Brisbane

Địa chỉ nhà: 10 Eagle đường, 32 Sàn nhà, AMP Nơi, Brisbane, Qld. 4000, Châu Úc

thành phố: Brisbane

Điện thoại: (0061 7) 32 21 78 19

Số fax: (0061 7) 32 21 73 35

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment