RSS Reset

Lãnh sự quán Pháp tại Oran, Algeria

Tổng lãnh sự quán Pháp tại Oran, Algeria

Địa chỉ nhà: 1 Đường Aimeur Brahim, 31000

Địa chỉ bưu điện: BP 297 Oran RP – 31000 Oran

thành phố: Oran

Điện thoại: [213] (0) 41 41 21 22

Số fax: [213] (0) 41 41 32 20

Trang mạng: http://consulatoran.ambafrance.org/site/

E-mail: [email protected]

Chi tiết: Tổng lãnh sự : M. Jean-Louis Soriano

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment