RSS Reset

Lãnh sự quán Phần Lan tại Karnten, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Phần Lan trong Karnten, Áo

Địa chỉ nhà: Krassniggstrasse 36, A-9020 Klagenfurt, Österreich

thành phố: Karnten

Điện thoại: +43-463-5128 200

Số fax: +43-463-5128 2013

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment