RSS Reset

Lãnh sự quán Serbia ở Salzburg 5020, Áo

Consulate of Serbia in Austria Address: Widmannstrabe 11 thành phố: Salzburg 5020 Điện thoại: +43-662-845254 / +43-662-845505 Số fax: +43-662-8452544 / +43-662-8452554 Trang mạng: http://www.gksrj-salzburg.at Email: yucon.salzburg @ netway.at / gksrj @ salzburg.at

Lãnh sự quán Serbia ở Graz, Áo

Serbia Lãnh sự quán , Austria Address: Merangasse 55. 8010 thành phố: Graz Phone: +43-316-323180 / +43-316-323181 Số fax: +43-316-326303 E-mail: [email protected] Office Hours: Môn, Tuệ, Thu, fre: 09.00 – 13.00 Thứ Tư: 17.00 – 20.00

Đại sứ quán Serbia ở Vienna, Áo

Embassy of Serbia in Austria Address: Rennweg 3, 1030 thành phố: Vienna Phone: +43-1-7132595/+43-1-7132596/+43-1-7121205/+43-1-7126488/+43-1-7134277 Số fax: +43-1-7132597 Trang mạng: http://www.scg-diplomat.at ; www.yugoslavia.at Email: [email protected],...

Lãnh sự quán Serbia tại Sydney, Châu Úc

Serbia Lãnh sự quán , Australia Address: Úc PO Box 190, New South Wales 2027 Australia City: Sydney Phone: (+61-2)-93624637 hoặc là +61-2-93623003/+61-2-93624638/ Số fax: +61-2-93624555 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Serbia tại Canberra, Châu Úc

Embassy of Seerbia in Australia Address: 4 Bulwarra Close PO Box 728, Mawson City: Canberra Phone: +61-2-62902630/+61-2-62902948 Số fax: +61-2-62902631 E-mail: [email protected] Details: 9.00 là. – 4.00 giờ chiều.

Lãnh sự quán Serbia trong Chaco, Argentina

Lãnh sự quán Serbia trong Chaco, Argentina Address: Pringles 714, 3700 thành phố: Chaco Phone: +54-3732-421330

Lãnh sự quán Serbia ở Santa Fe, Argentina

Lãnh sự quán Serbia ở Santa Fe, Argentina Address: Cordoba 665 – căn hộ 11 của. Một 2000 thành phố: Santa Fe Phone: +54-341-4245909

Lãnh sự quán Serbia ở Cordoba, Argentina

Lãnh sự quán Serbia ở Cordoba, Argentina Address: Avda. santa Fe 1145, PO Box 500 thành phố: Cordoba Phone: +54-351-4713804 Số fax: (+54) 11 4812-1070 E-mail: [email protected] ; [email protected]

Đại sứ quán Serbia ở Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Serbia ở Buenos Aires, Argentina Address: Marcelo Alvear T.de 1705, 1060 thành phố: Buenos Aires Phone: (+54-114)-8129133/+54-114-8133455/+54-114-8133456 Số fax: +54-11-48121070 E-mail: [email protected], [email protected]

Đại sứ quán Serbia, Angola

Đại sứ quán Serbia ở Luanda, Angola Address: Rua Comandante Nzagi 25/27, Alvalade 3278 thành phố: Luanda Phone: +244-2-321421 /+244-2-320393 Số fax: +244-2-321724 E-mail: [email protected], [email protected]

Đại sứ quán Serbia trong Algier, Algeria

Đại sứ quán Serbia trong Algier, Albania Address: 7 Rue des Freres Benhafid, Boite Postale 366 Hydra City: Algier Phone: (+213) 21691218, 21692704, 21692326 Số fax: (+213) 21693472 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Serbia ở Tirana, Albania

Đại sứ quán Serbia ở Tirana, Albania Address: Rr Donika Kastrioti 9/1 thành phố: Tirana Phone: +355 4 2232 091 Số fax: +355 4 2232 089 Trang mạng: http://tirana.mfa.rs Email: अम्बटिरा@इचछ-अल.ऑर्ग