RSS Reset

Đại sứ quán Hà Lan tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Hà Lan tại Algiers, Algeria

Địa chỉ nhà: 23, Chemin Cheikh Bachir El Ibrahimi, El-Biar, Alger, Boite Postale 72, El-Biar 16030

thành phố: Algiers

Điện thoại: +213.21.922828

Số fax: +213.21.922947

Trang mạng: http://www.mfa.nl/alg-fr/l'ambassade

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment