RSS Reset

Lãnh sự quán Hà Lan tại Linz, Áo

Lãnh sự quán Hà Lan tại Linz, Áo

Địa chỉ nhà: Kapuzinerstrasse 84e,

A-4020 Linz

thành phố: Linz

Điện thoại: +43 (0)732 – 78 40 06

Số fax: +43 (0)732 – 78 40 07

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 10:00-12:00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment