RSS Reset

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc của Trung Quốc ở Sydney, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 39 Dunblane đường, Camperdown, NSW 2050, Châu Úc

thành phố: Sydney

Điện thoại: 0061-2-85958002
0061-2-85958000

Số fax: 0061-2-85958001

Trang mạng: http://sydney.chineseconsulate.org

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: mở cửa cho công: 9:00AM-12:00PM – 2:00pm-5:00PM
Chỉ thắc mắc qua 85958002
(trừ Sat. mặt trời. & ngay Lê)

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment