RSS Reset

Lãnh sự quán Canada tại Canberra, Châu Úc

Cao Ủy Canada đến Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Commonwealth Avenue, Canberra, ACT, Châu Úc, 2600

thành phố: Canberra

Điện thoại: 61 (2) 6270-4000

Số fax: 61 (2) 6270-4081

Trang mạng: http://www.australia.gc.ca

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu – từ 8:30 – 16:30

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment