RSS Reset

Đại sứ quán Campuchia tại Vientiane, Lào

Đại sứ quán Campuchia tại Lào (Viêng Chăn)

Địa chỉ nhà: Thadeua đường, KM2Vientiane, B.P. 34, Lào P.D.R.
thành phố: Viêng Chăn
Điện thoại: (8562) 131 4950, 131 4952
Số fax: (8562) 131 4951
E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment