RSS Reset

Đại sứ quán Anh tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Anh tại Algiers, Algeria

Địa chỉ nhà: Đại sứ quán Anh, 3 Capitaine Hocine Slimane Đường dẫn, (con đường cũ của Wisteria), Algeria

thành phố: Algiers

Điện thoại: +213 (0) 770 085 000

Số fax: +213 (0) 770 085 099

Trang mạng: http://www.britishembassy.gov.uk/algeria

Giờ hành chính: Sun-Thur: 0700-1430 giờ; Sun-Thur: 0800-1530 Giờ địa phương

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment