RSS Reset

Lãnh sự quán Anh tại Sydney, Châu Úc

Anh Tổng Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

Địa chỉ nhà: gateway, Cấp Anh (16), 1 Macquarie Nơi, Sydney, NSW 2000, Châu Úc

thành phố: Sydney

Điện thoại: (61) (2) 9247 7521

Số fax: (61) (2) 9252 0924

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Sáu 10 giờ sáng đến 4:30PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment